SDH MALÉ SVATOŇOVICE

J. Masaryka 239
542 34 Malé Svatoňovice
IČO: 65715756
Číslo bank. účtu: 234610645/0300
tel. 724 149 599
sdhstudanka@seznam.cz

Novinky

Výjezd č. 26/2018

19.11.2018 18:48
Jednotka vyjela na záchranu osoby za pomocí AED do Malých Svatoňovic.

Výjezd č. 25/2018

14.11.2018 18:30
Jednotka vyjela na čerpání vody do bytového domu v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 24/2018

03.11.2018 12:28
Jednotka vyjela na záchranu osoby za pomocí AED do Malých Svatoňovic. 

Výjezd č. 23/2018

22.09.2018 17:46
Jednotka likvidovala olejové skvrny na komunikaci v Markoušovicích.

Výjezd č. 22/2018

20.09.2018 18:11
Jednotka vyjela na likvidaci požáru travního porostu ve Velkých Svatoňovicích.

Výjezd č. 21/2018

10.09.2018 19:35
Jednotka vyjela na likvidaci sršního hnízda v podkroví bytového domu v M. Svatoňovicích.

Výjezd č. 20/2018

07.09.2018 19:19
Jednotka provedla likvidaci obtížného hmyzu v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 19/2018

30.08.2018 19:40
Jednotka provedla likvidaci nebezpečného hmyzu v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 18/2018

29.08.2018 14:28
Jednotka likvidovala požár travního porostu na Klůčku v M. Svatoňovicích.

Výjezd č. 17/2018

27.08.2018 14:58
Jednotka vyjena k požáru stájí a uskladněného sena do Janovic u Jívky.

Výjezd č. 15/2018

06.08.2018 08:20
Jednotka vyjela k úniku plynu do Velkých Svatoňovic. Jednalo se o překopnuté plynovodní potrubí.

Výjezd č. 14/2018

28.07.2018 14:10
Jednotka vyjela k požáru budovy v Radvanicích. Jednalo se o taktické cvičení jednotek na Jestřebí boudě.

Výjezd č. 13/2018

20.07.2018 20:29
Jednotka likvidovala vosí báň v obytném domě v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 12/2018

19.07.2018 13:06
Jednotka vyjela k požáru hrabanky, trávy a keřů u hlavní komunikace v Odolově.

Výjezd č. 11/2018

17.07.2018 15:58
Jednotka vyjela na likvidaci nebezpečných látek uniklých na místní komunikaci.

Výjezd č. 9/2018

06.06.2018 19:11
Jednotka vyjela na požár balíků sena na Kyselé hoře v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 8/2018

14.05.2018 11:11
Jednotka vyjela na požár kuchyně v ZŠ Lány v Úpici. Jednalo se o prověřovací cvičení.

Výsledky memoriálu

23.04.2018 20:25
V záložce Memoriál Ivany Valnohové byly zveřejněny kompletní výsledky z letošního ročníku.

Výjezd č. 6/2018

13.04.2018 19:59
Jednotka vyjela na odstranění uvolněné střechy pergoly v Malých Svatoňovicích.

Výjezd č. 5/2018

06.03.2018 23:48
Jednotka vyjela na požár sazí v komíně bytového domu v Malých Svatoňovicích.
1 | 2 | 3 | 4 >>

SPONZOŘI SDH

Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec  web: www.sgc.cz/

MASTR s.r.o. - Leoš Mallat   web:www.mastr.cz

VAPO spol. s r.o.   web:www.vapo-sro.cz

T-SERVIS  web:www.t-servis.org

Zdeněk Vavřena - VAPO Batňovice  web:www.vavrena.cz

Obec Malé Svatoňovice  web:www.malesvatonovice.cz

Království Jestřebí hory - obecně prospěšná společnost web: kjh.cz/

MODELA Trutnov    web:www.modela-trutnov.cz/

Historie sboru pokračování 1

 

                Pokračování pamětí sboru Malosvatoňovického:

 

         V krátkosti na to v roce 1882 zřídil „Horní úřad“ svůj nový spolek hasičský a to ze svých zřízenců a dělníků. Ustanovil pro jednoho každého roční odměnu 10 q uhlí.

         První členové ustavujícího hasičského spolku byli následující pánové a to vesměs z Malých Svatoňovic:

Buršík Josef         důlní                              Kult Václav            zřízenec

Adamec Karel      důlní                              Grošek Václav       ponocný

Teichman Josef    strojník                          Prouza František    kovář

 Holub Josef          horník                           Herzog Antonín     strojník

Štěpán Eduard      horník                            Záruba Ferdinand  strojník

Tomek Adolf        horník                            Falge Karel            strojník

Tomek Josef         zřízenec                         Prouza Václav        horník z Batňovic

Herman Adolf      zřízenec                         Nývlt Vincenc        horník z Batňovic

Petira Matěj          zřízenec

        Jelikož to žádný čistě dobrovolný spolek nebyl, zmiňuje se pouze, že Horní úřad jmenoval pana Josefa Buršíka velitelem a důlního pana Karla Adamce podvelitelem. Tento „druhý spolek“ konal sice z počátku pravidelná cvičení a včas potřeby požáru se ochotně dostavoval. Jeden z mnoha případů, kdy spolek  zasahoval, se stal 26.ddubna 1888.

          Cituji ze zápisu o požáru – „Dne 26. dubna 1888 vypukl v továrně Antonína Poráha v Malých Svatoňovicích v místnosti, kde v přízemí kotle, výše však sušárna příze se nacházela po 9 hodině večer neznámým způsobem požár, který tuto celou místnost, jež při továrně těsně stála, i celou tam se nacházející zásobu příze strávil, takže jen holé zdi zůstaly.

Jelikož v té době vál prudký vítr, hrozivě požár se zvýšil i velmi namáhavému úsilí se tam dostavivších sborů hasičských – místnímu, Batňovickému, Velkosvatoňovickému a Rtyňskému podařilo se požár ten pouze na tuto přístavní budovu omeziti, takže na sousedící tovární místnosti se nerozšířil.“

Protože spolek nadále působil velmi iniciativně, chtěl přistoupit k župě a vypracoval své Stanovy, ve kterých si správa dolů přisvojovala veliké nároky, proto C.K. místodržitelství tyto Stanovy vrátilo  bez schválení, přestal spolek cvičit, k požárům se jen liknavě dostavoval a konečně se v roce 1896 úplně rozešel. Spolek neměl žádné jmění, všechno vybavení si ponechal zřizovatel – Horní úřad.

         Následné události jsou uvedeny ze zápisů pamětníků. Cituji:

„Veškeré obecenstvo ale toho upřímně želelo, jak si i za nečest sobě kladlo, že v obci naší žádného hasičského spolku nebylo – obzvláště když si svorné působení prvního spolku připomínalo. A vskutku občanstvo zdejší obce s takovou horečnatostí k této skutečnosti přistupovalo, že ještě nebylo započato o zřízení a již členstvo zajištěno bylo a touhám v počátek že budou tak pracovati jak členstvo tenkráte u I. spolku zřízeného v roce 1872, co dosud jako chlouba v nás pro památku žije. A proto již následujícího roku 1897 se o znovu založení řádného dobrovolného sboru hasičského zasazovalo.“

O založení se v prvé řadě zasazoval a vše kolem obstaral a písemně zajistil pan Antonín V. Blümel, učitel (později působil v Zalesích jako řídící učitel) spolu s přítelem panem Radoslavem Machem, jenž byl starostou obce.

        V uvedeném roce byl ustaven prozatímní přípravný výbor a ustavena prozatímní správa sboru, kde předsedou byl zvolen pan Radoslav Mach, obchodník a starosta obce. Ruku v ruce v prozatímní správě sboru učinil potřebné kroky k obnově činnosti:

      - Na C. K. hejtmanství byla odeslána žádost o schválení přiložených Stanov Sboru dobrovolných hasičů v Malých Svatoňovicích,

      - k zajištění materiálního vybavení se obrátil na Horní správu Mirošov – Libušín – Svatoňovické Kamenouhelné horní akciové společnosti, se žádostí o zapůjčení hasičské výzbroje a výstroje, kterou správa získala při koupi místních dolů od Prince Viléma ze Schanmburg Lippe a zbyla tam po spolku, jenž se v roce  1886 rozešel.

        - 7. září 1897 sděluje Horní správa Mirošov – Libušín – Svatoňovické Kamenouhelné horní akciové společnosti, prostřednictvím správce dolů, pana ředitele  Židka,  že vyhovuje žádosti sboru a propůjčuje stříkačku a výzbroje osobní se vším příslušenstvím až do odvolání. Spis byl uložen, pořízen opis inventáře a předán zatímnímu veliteli.

        - 20. září toho roku prozatímní správa sboru žádá slavné obecní zastupitelstvo o hmotnou podporu na zařízení spolkových potřeb. 5. října sděluje Obecní úřad, že se zastupitelstvo předešlého dne na svém zasedání usneslo věnovat sboru částku 50 zlatých.

        - 10. listopadu předkládá Obecní úřad pod č.j. 652 sboru Stanovy  C.K. hejtmanstvím zaslané, schválené jeho vysokoblahorodím C.a K. místodrži-

telem dne 14.10.1897 pod číslem163.504.

         - 2. ledna 1898 oznamuje Župní hasičská jednota Náchodské, že bere na vědomí konání řádné valné hromady sboru a skutečnost zájmu sboru přistoupit k župě s tím, aby sbor doručil výkaz členstva spolu s příspěvkem 8 krejcarů na člena a další informace týkající se založení fondu s příspěvkem 5 krejcarů a zároveň i zaslání zprávy z Valné hromady. Zároveň pozvánku na Župní valnou hromadu, která se má konat 23. 1. 1898.

 

  6. ledna 1898 byla svolána 1. řádná valná hromada dobrovolného sboru hasičského v Malých Svatoňovicích, a to do hostince pana Adolfa Fišera na 3.

hodinu odpolední s tímto pořádkem:

                                   1. Sdělení zatímní správy sboru

                                   2. Volba starosty, velitele, jeho náměstka, 7 přísedících

                                       výboru a 2 náhradníků na tříleté období 1898 – 1900

                                   3. Volba 2 revisorů na rok 1898

                                   4. Ustanovení příspěvku členského na rok 1898

                                   5. Volné návrhy a dotazy

V protokolu z řádné valné hromady můžeme číst:

Poněvadž se v určený čas dostatečný počet členů nedostavil, zahájil podle § 9.

Schválených stanov valnou schůzi zatímní starosta sboru p. Radoslav Mach, po 3. hodině odpolední za přítomnosti 36 členů (dva přibyli později), vítá přítomné a přeje jednání jejich všeho zdaru. Přikročeno k jednání dle programu.

        1. Starosta sděluje přípis horní správy zdejší, kterým propůjčena jest sboru stříkačka s veškerým příslušenstvím a veškerý osobní výzbroj a hasící náčiní.

Dále sděluje, že obecní zastupitelstvo zdejší na žádost sborem podanou, povolilo 50 zl. na potřeby zařizovací.

Týž sděluje, že stanovy spolkové došly schválení vys. CK místodržitelství pod čís. 163.504 za dne 14. 10. 1897

          2. Přikročeno k volbě hodnostářů. Nejprve volen starosta sboru, odevzdáno bylo 36 lístků hlasovacích a zvolen byl za starostu 35 hlasy pan

Radoslav Mach, starosta obce. Pan Josef Holub dostal 1 hlas.

          Při potomní volbě velitele bylo odevzdáno 34 lístků hlasovacích a zvolen 20 hlasy pan František Sagner, hostinský, jenž volbu přijal, Josef Holub 11 hla-sů, František Teichman, Adolf Fišer, František Holub, Antonín Blümel po 1 hlasu, 2 hlasy neplatné.

          Pak provedena volba velitelova náměstka, při níž odevzdáno 38 lístků hlasovacích, zvolen 33 hlasy Antonín Blümel, učitel, jenž volbu přijal, Josef Holub, František Holub, Vojtěch Šandera po 1 hlasu, 2 hlasy neplatné.

           Při volbě přísedících výboru a jejich náhradníků odevzdáno 38 lístků

Hlasovacích. Zvoleni absolutní většinou hlasů za přísedící výboru pánové:

Josef Holub, řezník a hostinský             29 hlasy          

Josef Buršík, důlní (čl. přisp.)                24 hlasy         

Dr.Josef Kadaník, báň.lékař (čl.přisp.)  23 hlasy

František Holub, pekař                           21 hlasy

Karel Falge, strojník                               20 hlasy

Adolf Fišer, řezník a hostinský              20 hlasy

Václav Nývlt, řezník                              19 hlasy

Za náhradníky zvoleni:

Vojtěch Beneš, kočí                               11 hlasy

Josef Maisner, obuvník                            6 hlasy

Při volbě revisorů účtů na rok 1898 odevzdán31 hlasovací lístek a zvoleni pp.

Vojtěch Šandera, učitel                           26 hlasy

Karel Irman, markšajdr                           15 hlasy

 

         4. Příspěvek členský na rok 1898 určen pro členy přispívající na 10 kr. měsíčně a bude se v předběžných čtvrtletních lhůtách vybírati.

Členové činní zproštěni placení příspěvků, což velkou většinou hlasů bylo přijato. Aby však povinností platebních zcela prosti nebyli, byl všeobecným souhlasem přijat návrh, aby každý činný člen zaplatil po svém přijetí do oboru 1K zápisného ve prospěch pokladny spolkové. Kdyby některý činný člen dobrovolně se sboru vystoupiti nucen byl (přesídlením, vykonáváním služby vojenské) a po čase zase do sboru přijat byl, nebude znova platiti zápisného do tří let po svém vystoupení. Když by po svém vystoupení později než po 3 letech znovu za člena činného přijat byl, zaplatí zápisné poznovu.

          5. K podanému návrhu bylo usneseno souhlasem všech přítomných, aby se v letošním roce odbýval ples spolkový. K pořádání plesu zvolen den 5. února 1898 a místnost u velitele sboru pana Františka Sagnera. Vstupné ustanoveno na

1 zl., členové našeho sboru všickni a cizí stejnokroje platí 50 kr. Hudba zvolena hornická, podmínky s ní má „vyjednati“ náměstek velitelův. Ostatní podrobnosti vyjedná výbor, který je k tomu zplnomocněn.

Když více navrhováno nebylo, prohlásil starosta schůzi po 4 hodinovém trvání za skončenou.

 

Antonín Blümel,  zapisovatel                           Josef Holub, Prouza František

 

Tolik protokol sepsaný o řádné valné hromadě dobrovolného sboru hasičského v Malých Svatoňovicích.

A tak vstoupil v Malých Svatoňovicích hasičský spolek v život „po třetí“a jak píše kronikář – „ doufejme , že se mu podaří – pamětliv jsa horlivé a bratrské součinnosti a obětavosti svých předchůdců v prvním sboru, při životu se zachovati a pro blaho a bezpečnost svých spolu občanů zdárně působiti“.